logo

2013 Honda Fit Shuttle

Ksh 999,000


2013 Honda Fit

Ksh 799,000


2012 Honda Insight

Ksh 820,000


2013 Honda Stream

Ksh 1,300,000


2010 Honda Fit

Ksh 580,000


2013 Honda Insight

USD 5000 CIF


2013 Honda CR-V

USD 10950 CIF


2013 Honda CRV

USD 13500 CIF


2012 Honda CRV

Ksh 2,190,000


2012 Honda Fit

Ksh. 920,000