logo

2012 Honda Freed

Ksh. 980,000


2012 Honda CRV

Ksh. 2430000


2012 Honda Fit

Ksh. 750,000


2012 Honda Fit

Ksh. 920,000


2012 Honda CRV

Ksh. 2,250,000


2012 Honda Fit Shuttle

Ksh. 950,000


2012 Honda CRV

Ksh 2,450,000


2013 Honda CRV

USD 13500 CIF


2013 Honda Fit RS

Ksh 970,000


2012 Honda Stream RSZ

Ksh 1,300,000


2012 Honda Fit Shuttle

Ksh 899,000


2007 Honda X-Trail

Ksh 1,190,000


2008 Honda Stream

Ksh 850,000


2008 Honda Fit

Ksh 550,000