logo

2008 Honda Fit

Ksh 549,000


2012 Honda CR-V

Ksh 2,000,000


2010 Honda Fit

Ksh 580,000


2012 Honda CR-V

Ksh 2350000


2013 Honda Insight

USD 5000 CIF


2013 Honda Stream RSZ

Ksh 1,300,000


2013 Honda CR-V

USD 10950 CIF


2013 Honda Fit RS

Ksh 930,000


2013 Honda CRV

USD 13500 CIF


2012 Honda CRV

Ksh 2,350,000


2012 Honda CRV

Ksh. 2,250,000


2012 Honda Fit

Ksh. 920,000


2012 Honda CRV

Ksh. 2430000


2012 Honda Freed

Ksh. 870,000