2012 Honda CR-V

Ksh 1,650,000


2011 Honda Fit

Ksh 749,000


2016 Honda Fit Shuttle

Ksh 1,720,000